Terms Of Use

Dohoda medzi používateľom a Inspekta Slovakia, a.s.

Internetová lokalita Inspekta Slovakia, a.s. pozostáva z rôznych webových stránok spravovaných spoločnosťou Inspekta Slovakia, a.s..

Webové stránky portálu Inspekta Slovakia, a.s. sú Vám k dispozícii predpokladajúc bezvýhradný súhlas s ustanoveniami, podmienkami a upozorneniami uvedenými v tejto dohode. Používaním stránok portálu Inspekta Slovakia, a.s. vyjadrujete Váš súhlas so všetkými tu uvedenými ustanoveniami, podmienkami a upozorneniami.


Zmena týchto ustanovení

Inspekta Slovakia, a.s. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ustanovenia, podmienky a upozornenia, ktoré upravujú používanie internetovej lokality Inspekta Slovakia, a.s., včítane (ale nie výhradne) poplatkov v súvislosti s používaním portálu Inspekta Slovakia, a.s..


Prepojenia na lokality iných subjektov

Portál Inspekta Slovakia, a.s. môže obsahovať odkazy (prepojenia) na iné internetové lokality ("prepojené lokality"). Prepojené lokality nie sú pod správou Inspekta Slovakia, a.s. a Portal:PortalName nezodpovedá za obsah žiadnej prepojenej lokality, včítane akéhokoľvek odkazu nachádzajúceho sa na prepojenej lokalite, ani za akékoľvek zmeny alebo aktualizácie vykonané na prepojenej lokalite. Inspekta Slovakia, a.s. nezodpovedá za vysielanie v internetovej sieti, ani za žiadnu inú formu prenosu obsahu z akejkoľvek prepojenej lokality. Inspekta Slovakia, a.s. poskytuje takéto prepojenia iba ako pomôcku, avšak začlenenie takéhoto odkazu nemožno považovať za podporu alebo schvaľovanie obsahu prepojenej lokality portálom Inspekta Slovakia, a.s., ani za akúkoľvek spojitosť s ich prevádzkovateľmi.


Zákaz nezákonného alebo nepovoleného používania

Podmienkou používania portálu Inspekta Slovakia, a.s. je Váš záväzok, že nebudete používať internetovú lokalitu Inspekta Slovakia, a.s. za žiadným účelom, ktorý je v rozpore s platnými právnymi ustanoveniami alebo je zakázaný ustanoveniami, podmienkami a upozorneniami uvedenými v tejto dohode. Internetovú lokalitu Inspekta Slovakia, a.s. nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, zablokovať alebo preťažiť lokalitu Inspekta Slovakia, a.s. alebo by znepríjemňoval používanie lokality Inspekta Slovakia, a.s. iným subjektom. Nesmiete získavať alebo sa pokúšať získať žiadne materiály alebo informácie žiadnym spôsobom, ktorý nebol na tento účel na stránkach Inspekta Slovakia, a.s. úmyselne poskytnutý.


Používanie komunikačných služieb

Internetová lokalita Inspekta Slovakia, a.s. môže obsahovať služby elektronického konferenčného systému, oblasti pre komunikáciu medzi používateľmi, diskusné skupiny, fóra, komunity, osobné webové stránky, kalendáre a iné komunikačné prostriedky, ktoré návštevníkom umožňujú komunikovať so širokou verejnosťou alebo skupinami používateľov (spoločne, "komunikačné služby"). Súhlasíte s tým, že budete komunikačné služby používať výlučne na posielanie a prijímanie náležitých správ a materiálov súvisiacich s konkrétnou komunikačnou službou. Súhlasíte, že počas používania komunikačných služieb nebudete:

 • Ohovárať, urážať, obťažovať, vnucovať, vyhrážať ani žiadnym iným spôsobom porušovať zákonné práva (ako napríklad právo súkromia) ostatných subjektov.
 • Publikovať, posielať, nahrávať, distribuovať alebo rozširovať akékoľvek nevhodné, znevažujúce, hanlivé, nemravné, neslušné alebo protiprávne témy, označenia, materiály alebo informácie.
 • Nahrávať súbory obsahujúce softvér alebo iný materiál chránený zákonmi o duševnom vlastníctve (alebo zákonmi o súkromí), ak tieto práva nevlastníte, nespravujete alebo ste nezískali všetky nevyhnutné povolenia.
 • Propagovať, ponúkať na predaj alebo kúpu akýkoľvek tovar pre akýkoľvek obchodný účel, pokiaľ takéto správy komunikačné služby výslovne nepovoľujú.
 • Vykonávať alebo ďalej posielať prieskumy, súťaže, pyramídové alebo reťazové dopisovacie hry.
 • Sťahovať akékoľvek súbory poslané iným používateľom komunikačnej služby, o ktorých viete alebo by ste aspoň mali vedieť, že nemôžu byť legálne distribuované takým spôsobom.
 • Falšovať alebo mazať akékoľvek autorské práva, právne alebo iné náležité vyhlásenia, vlastnícke ustanovenia alebo označenia pôvodu alebo zdroja softvéru alebo iného materiálu obsiahnutého v nahrávanom súbore.
 • Obmedzovať alebo brániť inému používateľovi v používaní komunikačnej služby.
 • Porušovať pravidlá slušného správania alebo iných smerníc platných pre ktorúkoľvek konkrétnu komunikačnú službu.
 • Zbierať alebo iným spôsobom zhromažďovať informácie o ostatných subjektoch, včítane adries elektronickej pošty, bez ich súhlasu.
 • Porušovať platné zákony a nariadenia.
Inspekta Slovakia, a.s. nemá povinnosť monitorovať komunikačné služby. Avšak Inspekta Slovakia, a.s. si vyhradzuje právo preskúmať materiály posielané do komunikačnej služby a odstrániť akýkoľvek materiál podľa vlastného uváženia. Inspekta Slovakia, a.s. si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť Váš prístup k akejkoľvek alebo ku všetkým komunikačným službám bez upozornenia z akéhokoľvek dôvodu.

Inspekta Slovakia, a.s. si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek zverejniť akúkoľvek informáciu v súlade s platným zákonom, nariadením, právnym konaním alebo požiadavkou štátneho orgánu alebo upraviť, odmietnuť odoslať alebo odstrániť akúkoľvek informáciu alebo materiál, kompletne alebo iba čiastočne.

Buďte vždy opatrní keď zverejňujete akékoľvek osobné informácie o sebe alebo o Vašich deťoch v ktorejkoľvek komunikačnej službe. Inspekta Slovakia, a.s. nekontroluje ani neschvaľuje obsah, správy alebo informácie nachádzajúce sa v ktorejkoľvek komunikačnej službe, a z tohoto dôvodu Inspekta Slovakia, a.s. odmieta akúkoľvek zodpovednosť ohľadne komunikačných služieb a ohľadne akýchkoľvek skutkov vyplývajúcich z Vašej účasti v akejkoľvek komunikačnej službe. Správcovia portálu nie sú autorizovanými hovorcami Inspekta Slovakia, a.s. a ich názory nemusia byť v súlade s názormi Inspekta Slovakia, a.s..

Materiály nahrané do komunikačnej služby môžu byť podrobené obmedzeniam pri ich použití, reprodukcii a/alebo šírení. Stiahnutím týchto materiálov preberáte zodpovednosť za dodržiavanie týchto obmedzení Vy.


Materály poskytnuté Inspekta Slovakia, a.s. alebo zaslané ktorejkoľvek Inspekta Slovakia, a.s. lokalite

Inspekta Slovakia, a.s. neprehlasuje, že je vlastníkom materiálov, ktoré ste poskytli Inspekta Slovakia, a.s. (včítane ohlasov a pripomienok) alebo poslali, nahrali, zadali alebo odoslali ktorejkoľvek Inspekta Slovakia, a.s. lokalite alebo jeho pridruženej službe (kolektívne "podania"). Avšak poslaním, nahraním, zadaním, poskytnutím alebo odovzdaním Vášho podania poskytujete Inspekta Slovakia, a.s. a jeho partnerom nevyhnutné licenčné práva pre použitie Vášho podania v súvislosti s vykonávaním ich internetových obchodných činností včítane, bez obmedzenia, práva: kopírovať, distribuovať, vysielať, verejne zobrazovať, verejne predvádzať, reprodukovať, upravovať, prekladať a meniť formát Vášho podania a publikovať Vaše meno v súvislosti s Vašim podaním.

V súvislosti s používaním Vášho podania tak ako je tu uvedené nie sú vyplácané žiadne náhrady. Inspekta Slovakia, a.s. nemá žiadnu povinnosť publikovať alebo používať akékoľvek Vaše podanie a môže kedykoľvek odstrániť akékoľvek podanie podľa vlastného uváženia.

Odoslaním, nahraním, zadaním, poskytnutím alebo postúpením Vášho podania zaručujete a prehlasujete, že vlastníte všetky práva k Vášmu podaniu alebo týmito právami iným spôsobom disponujete, tak ako je uvedené v tejto časti dohody, včítane (bez obmedzenia), všetkých práv nevyhnutných k tomu aby ste mohli podania poskytnúť, poslať, nahrať, zadať alebo postúpiť.


ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

INFORMÁCIE, SOFTVÉR, PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ V LOKALITE ALEBO DOSTUPNÉ PROSTREDNÍCTVOM LOKALITY Inspekta Slovakia, a.s. MÔŽU OBSAHOVAŤ NEPRESNOSTI ALEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. INFORMÁCIE SA TU PRAVIDELNE UPRAVUJÚ. Inspekta Slovakia, a.s. A/ALEBO JEHO DODÁVATELIA MÔŽU KEDYKOĽVEK VYKONÁVAŤ VYLEPŠENIA A/ALEBO ZMENY V OBSAHU LOKALITY Inspekta Slovakia, a.s.. NA ODPORÚČANIA ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM INTERNETOVEJ LOKALITY Inspekta Slovakia, a.s. BY STE SA NEMALI SPOLIEHAŤ PRI OSOBNÝCH, LEKÁRSKYCH, PRÁVNYCH ALEBO FINANČNÝCH ROZHODNUTIACH A MALI BY STE KONZULTOVAŤ S PRÍSLUŠNÝM PROFESIONÁLOM PRE ŠPECIFICKÉ ODPORÚČANIE VO VAŠEJ SITUÁCII.

Inspekta Slovakia, a.s. A/ALEBO JEHO DODÁVATELIA NEZARUČUJÚ PRIMERANOSŤ, HODNOVERNOSŤ, POUŽITEĽNOSŤ, VHODNOSŤ A PRESNOSŤ INFORMÁCIÍ, SOFTVÉRU, PRODUKTOV, SLUŽIEB A SÚVISIACEJ GRAFIKY OBSIAHNUTEJ V INTERNETOVEJ LOKALITE Inspekta Slovakia, a.s. PRE AKÝKOĽVEK ÚČEL. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI SÚ VŠETKY TAKÉ INFORMÁCIE, SOFTVÉR, PRODUKTY, SLUŽBY A SÚVISIACA GRAFIKA POSKYTOVANÉ "TAK AKO SÚ" BEZ ZÁRUKY ALEBO PODMIENOK AKÉHOKOĽVEK DRUHU. Inspekta Slovakia, a.s. A/ALEBO JEHO DODÁVATELIA SA TÝMTO ZRIEKAJÚ VŠETKÝCH ZÁRUK A PODMIENOK OHĽADNE TÝCHTO INFORMÁCIÍ, SOFTVÉRU, PRODUKTOV, SLUŽIEB A SÚVISIACICH GRAFÍK, VČÍTANE VŠETKÝCH IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK ALEBO PODMIENOK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL, NÁZVU A NEPORUŠITEĽNOSTI.

V MAXIMÁLNOM ROZSAHU PRÍPUSTNOM PLATNÝMI ZÁKONMI Inspekta Slovakia, a.s. A/ALEBO JEHO DODÁVATELIA NIE SÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, TRESTNOPRÁVNE, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, NÁSLEDNÉ ALEBO INÉ ŠKODY, VČÍTANE (BEZ OBMEDZENIA), ŠKÔD STRATOU POUŽITEĽNOSTI, HODNÔT ALEBO ZISKU, VZNIKNUTÉ V SÚVISLOSTI ALEBO V AKEJKOĽVEK NÁVÄZNOSTI S POUŽITÍM ALEBO ČINNOSŤOU PORTÁLU Inspekta Slovakia, a.s., ONESKORENÍM ALEBO NESCHOPNOSŤOU POUŽIŤ PORTÁL Inspekta Slovakia, a.s. ALEBO SÚVISIACE SLUŽBY, POSKYTNUTÍM ALEBO NEPOSKYTNUTÍM SLUŽIEB, PRE AKÚKOĽVEK INFORMÁCIU, SOFTVÉR, PRODUKTY, SLUŽBY A SÚVISIACU GRAFIKU ZÍSKANÚ PROSTREDNÍCTVOM INTERNETOVEJ LOKALITY Inspekta Slovakia, a.s. ALEBO INÝM SPÔSOBOM VZNIKNUTÝM PRI POUŽÍVANÍ PORTÁLU Inspekta Slovakia, a.s., ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, PREČINOM, NEDBALOSŤOU, PRÍSNOU ZODPOVEDNOSŤOU ALEBO INAK, HOCI Inspekta Slovakia, a.s. ALEBO KTORÝKOĽVEK Z JEHO DODÁVATEĽOV BOLI OBOZNÁMENÍ S MOŽNOSŤOU VZNIKU ŠKODY. PRETOŽE NIEKTORÉ PRÁVNE SYSTÉMY NEDOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY, VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ. AK NIE STE SPOKOJNÝ S AKOUKOĽVEK ČASŤOU INTERNETOVEJ LOKALITY Inspekta Slovakia, a.s. ALEBO S AKÝMIKOĽVEK TU UVEDENÝMI PODMIENKAMI POUŽÍVANIA, TAK VAŠIM JEDINÝM A VÝHRADNÝM OPATRENÍM JE PRESTAŤ POUŽÍVAŤ INTERNETOVÚ LOKALITU Inspekta Slovakia, a.s..


Ukončenie alebo obmedzenie prístupu

Inspekta Slovakia, a.s. si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia Vám kedykoľvek bez upozornenia ukončiť prístup k portálu Inspekta Slovakia, a.s. a k súvisiacim službám alebo ku ktorejkoľvek jeho časti. Vo všeobecnosti sa táto dohoda v maximálnom rozsahu prípustnom platnými zákonmi riadi právnymi predpismi Slovenskej Republiky a týmto vyjadrujete súhlas s jurisdikciou a súdmi Slovenskej Republiky vo všetkých sporoch vzniknutých používaním alebo súvisiacich s používaním internetovej lokality Inspekta Slovakia, a.s.. Používanie internetovej lokality Inspekta Slovakia, a.s. je neoprávnené v akejkoľvek jurisdikcii, ktorá neumožňuje účinnosť všetkých týchto ustanovení a podmienok, včítane (bez obmedzenia), tohto odstavca. Beriete na vedomie, že uplatnením tejto dohody alebo používaním internetovej lokality Inspekta Slovakia, a.s. nevzniká medzi Vami a Inspekta Slovakia, a.s. žiadny spoločný podnik, partnerstvo, pracovnoprávny alebo agentúrny vzťah. Uplatňovanie tejto dohody Inspekta Slovakia, a.s. podlieha existujúcim zákonom a právnym procesom, a nič čo je obsiahnuté v tejto dohode neznižuje práva Inspekta Slovakia, a.s. vyhovieť uplatneniu štátnych, súdnych a právnych požiadaviek alebo požiadaviek súvisiacich s Vašim používaním internetovej lokality Inspekta Slovakia, a.s. alebo s informáciami poskytnutými portálu alebo zozbieranými portálom Inspekta Slovakia, a.s.. Ak je ktorákoľvek časť tejto dohody neplatná alebo nevynútiteľná na základe platných zákonov včítane (ale nie výlučne), zrieknutia sa záruk a obmedzenia zodpovednosti ako je uvedené vyššie, tak neplatná alebo nevynútiteľná časť bude považovaná za nahradenú platným, vynútiteľným predpisom, ktorý najlepšie zodpovedá zmyslu pôvodného predpisu a zvyšok dohody zostáva v platnosti. Ak tu nie je uvedené inak, tak táto dohoda predstavuje úplné dojednanie medzi používateľom a Inspekta Slovakia, a.s. ohľadom internetovej lokality Inspekta Slovakia, a.s. a nahrádza všetku predchádzajúcu alebo súbežnú komunikáciu a návrhy, či už v elektronickej, ústnej alebo písomnej forme, medzi používateľom a Inspekta Slovakia, a.s. ohľadom internetovej lokality Inspekta Slovakia, a.s.. Tlačená verzia tejto dohody a akejkoľvek vyhlášky v elektronickej forme budú prípustné v súdnom alebo administratívnom konaní založenom na tejto dohode alebo v súvislosti s touto dohodou v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako ostatné obchodné dokumenty a záznamy pôvodne vytvárané a udržované v tlačenej forme. Je výslovným želaním účastníkov aby táto dohoda a všetky súvisiace dokumenty boli spísané v slovenskom jazyku.


Poznámky k autorským právam a ochranným známkam

Obsah internetovej lokality Inspekta Slovakia, a.s. je duševným vlastníctvom jej vlastníka:Copyright 2023 - Inspekta Slovakia, a.s. a/alebo jeho dodávateľov. Všetky práva sú vyhradené.


Ochranné známky

Názvy konkrétnych spoločností a produktov tu uvedených môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

Ukážkové spoločnosti, organizácie, produkty, ľudia a udalosti tu opísané sú fiktívne. Nie sú zamýšľané žiadne spojitosti s akoukoľvek spoločnosťou, organizáciou, produktom, osobou alebo udalosťou, a ani by nemali byť žiadnym spôsobom vyvodzované.

Všetky tu výslovne neuvedené práva sú vyhradené.


Oznámenia a procedúry pre vyhlásenia o porušení autorských práv

Oznámenia o porušovaní autorských práv by mali byť posielané zástupcovi delegovanému poskytovateľom služby. VŠETKY NENÁLEŽITÉ POŽIADAVKY BUDÚ POVAŽOVANÉ ZA BEZPREDMETNÉ. Viď príslušné ustanovenia príslušných právnych predpisov.